1. วัตถุประสงค์

www.dwacool.com เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

 • ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
 • ข้อมูลบัญชี: ข้อมูลการสมัครสมาชิก ประวัติการเข้าสู่ระบบ และการตั้งค่าบัญชี
 • ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ รูปแบบการใช้บริการ และประวัติการทำธุรกรรม
 • ข้อมูลทางเทคนิค: ที่อยู่ IP ประเภทของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลจากคุกกี้

3. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้เพื่อ:

 • การให้บริการและการจัดการ: จัดการการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและให้บริการที่ท่านร้องขอ
 • การปรับปรุงบริการ: พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์และบริการของเรา
 • การวิเคราะห์: วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและทำการวิจัยการตลาด
 • การสื่อสาร: ติดต่อผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการ การแจ้งเตือนทางกฎหมาย การสนับสนุน และการตลาด (หากท่านได้ให้ความยินยอม)

4.การเปิดเผยข้อมูล

โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณี เช่น

 • การให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในนามของเรา
 • การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การทำธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สิน ซึ่งจะมีการคุ้มครองข้อมูลตามที่กำหนด

5. การใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. การจัดการคุกกี้

ผู้ใช้บริการสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โดยสามารถเลือกที่จะปิดคุกกี้บางประเภทหรือทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การปิดคุกกี้อาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์หรือบริการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

7. ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

8. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามระยะเวลาที่จำเป็นและแหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายนี้ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

9. สิทธิของคุณ

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี หากผู้ใช้บริการต้องการใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

11. การติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่:

อีเมล: customer@dwacool.com

โทรศัพท์: 097-4564991

ที่อยู่: 39/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260