การระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานได้ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า โรงจอดรถ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการนำอากาศบริสุทธิเข้ามาในพื้นที่หรือการถ่ายเทความร้อน ความชื้น ฝุ่นละออง และกลิ่นผิดปรกติออกจากพื้นที่  ดังนั้น การระบายอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการควบคุมตามแบบมาตราฐาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกสบายตัว หายใจได้สะดวก และลดความร้อนได้

ความร้อนภายในพื้นที่อุตสาหกรรมเกิดจากได้หลายกรณี :

ความร้อนจากแสงแดด ความร้อนจากแสงแดดส่งถึงหลังคา ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้น

เครื่องจักร ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน ความร้อนภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้น การใช้พัดลมระบายอากาศจะเป็นตัวช่วยพาอากาศจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคาร และดูดความร้อนภายในออกสู่อาคารได้ ส่งผลทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเย็นลงได้

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

สามารถใช้ในการนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่อาคาร หรือดูดความร้อนภายในออกสู่อาคารได้ โดยนำไปติดตั้งใช้ในสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, คลังเก็บสินค้า, โรงจอดรถ เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ

  • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง เนื่องจากใช้พลังงานแสงแดดแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า
  • ประหยัดพลังงาน เนื่องจากเป็นมอเตอร์กระแสตรง(DC) ซึ่งจะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์กระแสสลับ

มีด้วยกันอยู่ 3 ขนาด คือ

1) ขนาดใบพัด 810 mm (32 นิ้ว)

2) ขนาดใบพัด 950 mm (37 นิ้ว)

3) ขนาดใบพัด 1,100 mm (43 นิ้ว)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดความร้อน ความชื้น ฝุ่นละออง
  • ลดต้นทุนให้กับการผลิตได้ เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
  • ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

อัตราการเปลี่ยนอากาศสำหรับในตารางที่ 1 แสดงค่าเป็น “การเปลี่ยนอากาศ/ชั่วโมง” และต้องคำนึงถึงประเภทของสถานที่ด้วยว่าถูกนำไปใช้ทำเกี่ยวกับงานประเภทใด

*เป็นพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการรับสินค้า บรรจุสินค้า เป็นต้น ถ้าเป็นพื้นที่อื่นต้องคำนึงถึงตัวเลขอีกครั้ง

การคำนวณขนาดพัดลมระบายอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการระบายอากาศเบื้องต้น

การคำนวณการระบายอากาศจะต้องคำนึงถึงปริมาตรของอากาศในห้อง ซึ่งจะใช้หน่วยเป็นเมตร โดยการคูณ [ความกว้าง X ความยาว X สูง] จากนั้นคูณด้วยอัตราการเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมงตามตารางที่ 1

ขนาดพัดลมระบายอากาศ(m3/hr) = ความกว้าง X ความยาว X สูง x อัตราการเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง

ตัวอย่าง จงหาขนาดพัดลมระบายอากาศที่ใช้ในพื้นที่รับสินค้าในโรงงาน โดยขนาดของห้องมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร

ตามตารางที่ 1 อัตราการเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง ในพื้นที่โรงงานรับสินค้า คือ 10

ขนาดพัดลมระบายอากาศ(m3/hr) = 15 x 10 x 6 x 10 = 9,000 m3/hr.(CMH) ซึ่งสามารถเลือกใช้พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ รุ่น SN2013020 (CMH = 20,000 m3/hr )

การคำนวณหาขนาดพัดลมระบายอากาศ อาจจะมีการซับซ้อนมากขึ้น  ถ้าคำนึงถึงองค์ประกอบอย่างอื่น เช่น จำนวนผู้ปฏิบัติงาน จำนวนเครื่องจักร เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *